Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

Υποχρεωτικό Μάθημα, Χειμερινό Εξάμηνο,  6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πολύζος

URL:

Περιεχόμενο

Δίκτυα Προσδιοριζόμενα με Λογισμικό (SDN), Εικονικοποίηση Λειτουργιών Δικτύου (NFV), Τεμαχισμός Δικτύου (Slicing), Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDN), Δίκτυα Κέντρων Δεδομένων (DCN), Πληροφοριο-κεντρικά ή Περιεχομενο-κεντρικά Δίκτυα (ICN/CCN), Ευφυή και με βάση την πρόθεση Δίκτυα, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε δίκτυα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

·         Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·         Να περιγράφουν μεγάλο εύρος τεχνικών και νέων τεχνολογιών δικτύων επικοινωνιών.

·         Να επιλέγουν κατάλληλες τεχνολογίες και τεχνικές και να σχεδιάζουν δίκτυα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

·         Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και απόδοση τεχνολογιών και τεχνικών δικτύων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις δικτύων υπολογιστών ή επικοινωνιών.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

·         J.F. Kurose, K.W. Ross, Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet, Pearson, 7th edition, 2017.

·         J. Doherty, SDN and NFV Simplified: A Visual Guide to Understanding Software Defined Networks and Network Function Virtualization, Pearson, 1st edition, 2016.

·         G. Xylomenos, C.N. Ververidis, V.A. Siris, N. Fotiou, C. Tsilopoulos, X. Vasilakos, K.V. Katsaros, G.C. Polyzos, “A Survey of Information-Centric Networking Research,” IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 1024-1049, 2014.

·         G.C. Polyzos, N. Fotiou, “Building a reliable Internet of Things using Information-Centric Networking,” Journal of Reliable Intelligent Environments, Springer, vol. 1, no. 1, pp. 47-58, July 2015..

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι                               

Μια διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως, ασκήσεις μελέτης στο σπίτι ή/και στο εργαστήριο (ορισμένες προς παράδοση), παρουσίαση σχετικού άρθρου ή θέματος

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα (5%), τις ασκήσεις (15%), την εξέταση προόδου στη τάξη (10%), την παρουσίαση σχετικού άρθρου ή θέματος (20%) και τη τελική εξέταση (50%)..Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved