Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Διδακτορικό δίπλωμα
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Διδακτορικό δίπλωμα

Σε ποιους απευθύνεται

Με την προσθήκη της απαίτησης (πλήν εξαιρετικών περιπτώσεων) για κατοχή από τον υποψήφιο διδάκτορα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, οι προϋποθέσεις εισαγωγής είναι όπως του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, δηλαδή οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
  • απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • απόφοιτοι Πολυτεχνικών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπή ή αλλοδαπής,
  • απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική,
  • πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου Ν. 2916/2001.
Κριτήρια επιλογής

Για κάθε επιλεγόμενο φοιτητή, θα εξετάζεται το γνωστικό του υπόβαθρο και θα αποφασίζεται κατά περίπτωση τυχόν αναγκαία συμπλήρωση του με οκτώ (8) κατ' ανώτατο όριο μαθήματα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής.

Χρονική Διάρκεια - Απαιτήσεις

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα τουλάχιστον. Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών του ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται:

  • Να επιτύχει στα μαθήματα και τις εξετάσεις που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 12 παρ. 5α του Ν. 2083/1992
  • Να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 12 παρ. 5β-δ του Ν. 2083/1992
  • Nα συμμετέχει στις δραστηριότητες του Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.


Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved