Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Κατευθύνσεις και απαιτήσεις
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κατευθύνσεις και απαιτήσεις

Κατευθύνσεις του Προγράμματος 

Ισχύουν για εισαχθέντες εως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Σπουδών του Προγράμματος και έγκρισης από την 7η Γ.Σ.Ε.Σ. της 24-6-2009 θεσμοθετείται η δημιουργία κατευθύνσεων στο Π.Μ.Σ. Επιστήμης Υπολογιστών. Κύριοι λόγοι για την ρύθμιση αυτή είναι η καλύτερη προβολή των ισχυρών γνωστικών/ερευνητικών περιοχών του προγράμματος καθώς και η ήδη εκφρασθείσα επιθυμία των φοιτητών του προγράμματος για μια τέτοια οργάνωση.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκαν οι παρακάτω έξι κατευθύνσεις σπουδών.

 • Θεμελιώσεις Επιστήμης Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων
 • Οικονομικά Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ασφάλεια Δικτύων και Υπολογιστών
 • Εφαρμογές Επιστήμης Υπολογιστών

Απαιτήσεις ολοκλήρωσης κατεύθυνσης

 • Η ολοκλήρωση κατεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτική.
 • Για την ολοκλήρωση μιας κατεύθυνσης απαιτείται η παρακολούθηση με επιτυχία τριών (3) μαθημάτων της κατεύθυνσης, με ένα (1) το πολύ να είναι μάθημα επιλογής του Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα».
 • Για την ολοκλήρωση δύο κατευθύνσεων απαιτείται η παρακολούθηση με επιτυχία έξι (6) διαφορετικών μαθημάτων τους, τηρώντας ταυτόχρονα τον ανωτέρω περιορισμό.

Κατανομή μαθημάτων ανα κατευθύνση.


Απαιτήσεις ολοκλήρωσης προγράμματος

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται:

 •   η επιτυχία σε 10 εξαμηνιαία μαθήματα:

o    4 Υποχρεωτικά

o    6 Επιλογής ( 2 το πολύ επιλογές από το Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα»)

 •  Η παρακολούθηση του Σεμινάριού Ερευνητικής Μεθοδολογίας
 •  Η εκπόνηση της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η οποία επιλέγεται από τον φοιτητή το αργότερο με τη λήξη του 2ου εξαμήνου των σπουδών του.

Η παρουσία των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Η απουσία ενός φοιτητές σε περισσότερες από 3 διαλέξεις ενός μαθήματος συνεπάγεται αποτυχία στο μάθημα αυτό.

 Επιτρέπεται η αποτυχία σε δύο (2) συνολικά μαθήματα ανά έτος σπουδών. Συγκεκριμένα:

  i.  Για κάθε αποτυχία σε υποχρεωτικό μάθημα του πρώτου έτους, υφίσταται δυνατότητα επανεξέτασης στο μάθημα αυτό κατά το δεύτερο έτος και μόνο κατόπιν επαναπαρακολούθησης του μαθήματος.

  ii. Για κάθε αποτυχία σε μάθημα επιλογής υφίσταται η δυνατότητα εγγραφής σε άλλο μάθημα επιλογής, ή αν πρόκειται για μάθημα επιλογής το οποίο παρακολούθησε ο φοιτητής κατά το πρώτο έτος μπορεί εναλλακτικά ο φοιτητής να επανεξετασθεί κατά το δεύτερο έτος κατόπιν επαναπαρακολούθησης του μαθήματος.

Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα, η οποία ανατίθεται στο φοιτητή το αργότερο με τη λήξη του δευτέρου εξαμήνου των σπουδών του.

Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα παράτασης της συνολικής διάρκειας σπουδών αν ο φοιτητής δεν έχει συμπληρώσει τις απαιτήσεις ως προς τα μαθήματα και τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τη λήξη του τετάρτου εξαμήνου των σπουδών του.

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει ως ο μέσος όρος του βαθμού της διπλωματικής εργασίας (συντελεστής βαρύτητας 25%) και του μέσου όρου των μαθημάτων (συντελεστής βαρύτητας 75%).

 Η διδασκαλία και οι εξετάσεις του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα εκτός αν όλοι οι φοιτητές του Προγράμματος είναι ελληνόφωνοι όποτε τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνονται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved