Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Οικονομικά και Πληροφορική
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Οικονομικά και Πληροφορική

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών οικονομικών αρχών που διέπουν τις αγορές των αγαθών γενικά και ειδικότερα των αγαθών της πληροφορίας και των τεχνολογιών. Το μάθημα στοχεύει στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές με την απαιτούμενη γνώση για την κατανόηση των οικονομικών της πληροφορίας αναφορικά με τον τρόπο παραγωγής, εμπορίας και διανομής της, καθώς και των επιδράσεων που ασκούνται από το νέο επιχειρηματικό και οργανωτικό περιβάλλον της ονομαζόμενης «νέας οικονομίας».

Περιεχόμενα του μαθήματος

 • Βασικές έννοιες - Γενικό Οικονομικό Περιβάλλον
 • Θεωρία Συμπεριφοράς καταναλωτή - Ζήτηση
 • Κόστος - Παραγωγή - Προσφορά
 • Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
 • Θέματα ισορροπίας και ευημερίας
 • Τα αγαθά της πληροφορίας - χαρακτηριστικά, ιδιότητες
 • Οι αγορές των αγαθών της πληροφορίας
 • Αγορές Νέας Οικονομίας
 • Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Οικονομικές επιδράσεις τεχνολογικής προόδου και καινοτομιών
 • Εμπειρικές μελέτες ανάλυσης των επιδράσεων των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την οικονομική ανάπτυξη.

Βιβλιογραφία

 1. Jones, D. (ed) 2003, New Economy Handbook, Elsevier Publ. Co.
 2. Varian, Η. (2005, 7th ed.), Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, New York: W. W.Norton.& Co.
 3. Varian H., J. Farrell and C. Shapiro. The Economics of Information Technology, Cambridge, 2004.
 4. Επιλεγμένη αρθρογραφία
 5. Διαφάνειες των διαλέξεων

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών και Οικονομικών

Τρόπος Εξέτασης

 • Διαγώνισμα (50%)
 • Παρουσίαση εργασιών (25%)
 • Τελική εργασία (25%)

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved