Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Σκοπός του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις έννοιες και τεχνικές αναπαράστασης, κωδικοποίησης, μετάδοσης, αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας πολυμεσικής πληροφορίας, ο σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών και συστημάτων πολυμέσων (αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων, κυρίως στα πλαίσια του Διαδικτύου) και η προπαρασκευή για έρευνα στην περιοχή.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή, κίνητρα, σχέσεις με άλλες γνωστικές περιοχές, τάσεις.
Ορισμοί και ιδιότητες τύπων μέσων και ροών δεδομένων.
Κωδικοποίηση και συμπίεση: στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας, στοιχεία κωδικοποίησης πηγής και διαύλου, τεχνικές και πρότυπα κωδικοποίησης/συμπίεσης μέσων (
JPEG, PNG, MPEG 1, -2, -4 κ.α.)
Επικοινωνίες Πολυμέσων και Πολυμέσα στο Διαδίκτυο και στον Ιστό:
streaming (RTP, RTSP, κτλ), επικοινωνίες πολλαπλών αποδεκτών με πολυμέσα (multimedia multicast), πολυμέσα εν κινήσει (mobile multimedia) [πολυμέσα στη 3η γενιά κινητών επικοινωνιών και στη 4η γενιά ολοκλήρωση με τεχνολογίες εκπομπής (broadcast) κ.α.]
Συγχρονισμός:
SMIL.
Εφαρμογές πολυμέσων.
Πολυμεσικά έγγραφα.
Υποστήριξη εκπαίδευσης από απόσταση με πολυμέσα.

Βιβλιογραφία

R. Steinmetz and K. Nahrstedt, Multimedia: Computing, Communications, and Applications, Prentice Hall, 1995 (ISBN 0-13-324435-0).
R. Steinmetz and K. Nahrstedt, Multimedia Fundamentals, Volume 1: Media Coding and Content Processing, 2nd ed., Prentice Hall PTR, 2002 (ISBN 0-13-031399-8).

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Υπόβαθρο σε λειτουργικά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών και ειδικότερα πρωτοκόλλα του Διαδικτύου.

Ιστοσελίδα του μαθήματος

 Υποβολή αιτήσεων έως 29/05/2023
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved