Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Σκοπός του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις έννοιες και τεχνικές αναπαράστασης, κωδικοποίησης, μετάδοσης, αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας πολυμεσικής πληροφορίας, ο σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών και συστημάτων πολυμέσων (αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων, κυρίως στα πλαίσια του Διαδικτύου) και η προπαρασκευή για έρευνα στην περιοχή.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή, κίνητρα, σχέσεις με άλλες γνωστικές περιοχές, τάσεις.
Ορισμοί και ιδιότητες τύπων μέσων και ροών δεδομένων.
Κωδικοποίηση και συμπίεση: στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας, στοιχεία κωδικοποίησης πηγής και διαύλου, τεχνικές και πρότυπα κωδικοποίησης/συμπίεσης μέσων (
JPEG, PNG, MPEG 1, -2, -4 κ.α.)
Επικοινωνίες Πολυμέσων και Πολυμέσα στο Διαδίκτυο και στον Ιστό:
streaming (RTP, RTSP, κτλ), επικοινωνίες πολλαπλών αποδεκτών με πολυμέσα (multimedia multicast), πολυμέσα εν κινήσει (mobile multimedia) [πολυμέσα στη 3η γενιά κινητών επικοινωνιών και στη 4η γενιά ολοκλήρωση με τεχνολογίες εκπομπής (broadcast) κ.α.]
Συγχρονισμός:
SMIL.
Εφαρμογές πολυμέσων.
Πολυμεσικά έγγραφα.
Υποστήριξη εκπαίδευσης από απόσταση με πολυμέσα.

Βιβλιογραφία

R. Steinmetz and K. Nahrstedt, Multimedia: Computing, Communications, and Applications, Prentice Hall, 1995 (ISBN 0-13-324435-0).
R. Steinmetz and K. Nahrstedt, Multimedia Fundamentals, Volume 1: Media Coding and Content Processing, 2nd ed., Prentice Hall PTR, 2002 (ISBN 0-13-031399-8).

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Υπόβαθρο σε λειτουργικά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών και ειδικότερα πρωτοκόλλα του Διαδικτύου.

Ιστοσελίδα του μαθήματος

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved