Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Τεχνολογικά και Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Τεχνολογικά και Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη ρυθμιστική πολιτική και τις τηλεπικοινωνίες. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και επιδιώξεις της Ρυθμιστικής Πολιτικής, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Κύρια Θέματα Μαθήματος

Τα κύρια θέματα που θα καλυφθούν στο μάθημα είναι:

 • Εισαγωγικά οικονομικά μοντέλα.
 • Οικονομικά μοντέλα ρύθμισης
 • Γενικές αρχές πολιτικής ανταγωνισμού.
 • Τεχνολογικά ζητήματα διαχείρισης φάσματος
 • Δημοπρασίες για πώληση φάσματος και άλλων σπανίων πόρων.
 • Τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης (broadband access).
 • Αποδεσμοποίηση (unbundling) υπηρεσιών τοπικού βρόχου.
 • Η στρατηγική της ΕΕ για την μετάβαση από το καθεστώς κρατικού μονοπωλίου σε καθεστώς ανταγωνιστικής αγοράς.
 • Σημαντική ισχύς στην αγορά και Σχετικές αγορές.
 • Ζητήματα περί κόστους και Ρύθμισης της τιμής των υπηρεσιών.
 • Τεχνολογικά και ρυθμιστικά ζητήματα για τηλεφωνία και μισθωμένες γραμμές.
 • Καθολική υπηρεσία (universal service).
 • Ουδετερότητα δικτύου (network neutrality)
 • Τεχνολογικά και ρυθμιστικά
 • Εξέταση άλλων ζητημάτων, όπως π.χ. λογιστικός διαχωρισμός, διασύνδεση (interconnection), δικαιώματα διέλευσης (rights of way), ζητήματα για Δίκτυα Νέας Γενεάς κτλ.
 • Εφαρμογή ρυθμιστικής πολιτικής στην πράξη.

Εργασίες

Οι εργασίες του μαθήματος είναι υποχρεωτικές. Αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος eclass.aueb.gr στο e-class και εκπονούνται ατομικά ή ομάδες 2 ατόμων.

Περιλαμβάνουν:
-Σειρές γραπτών ασκήσεων: ανατίθενται 2-3 σειρές γραπτών ασκήσεων, οι οποίες αφορούν την επίλυση προβλημάτων στο πεδίο των οικονομικών καθώς και τη μελέτη και αξιολόγηση δημοπρασιών για την πώληση φάσματος.
-Εξαμηνιαίο
project: ανατίθεται η διερεύνηση μιας θεματικής περιοχής αιχμής βάσει πρόσφατων άρθρων της βιβλιογραφίας, συγγραφή σύντομης αναφοράς επί της θεματικής περιοχής και προφορική παρουσίαση αυτής.

Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των γραπτών ασκήσεων, του project, καθώς και του βαθμού της τελικής εξέτασης. Οι ακριβείς συντελεστές βαρύτητας εξαρτώνται από το περιεχόμενο των εκάστοτε ανατιθεμένων εργασιών . Ένα ενδεικτικό σύνολο βαρών είναι: -Γραπτές ασκήσεις: 7.5% -Project: 15% -Τελική εξέταση: 77.5%.

Υλικό Μαθήματος

Όλο το υλικό του μαθήματος (περιεχόμενο διαλέξεων, σύνδεσμοι σε αναφορές στο Internet, κτλ.) αναρτάται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class: eclass.aueb.gr.

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved