Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Οικονομικά Δικτύων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Οικονομικά Δικτύων

Σκοπός του μαθήματος

Γενικότερος στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση οικονομικών θεμάτων σχετικών με δικτυακές τεχνολογίες και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η εξοικείωση του σπουδαστή με τις σχετικές βασικές μικροοικονομικές έννοιες και μοντέλα. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει το υπόβαθρο ώστε ο σπουδαστής να καταλάβει μεταξύ άλλων τα διαφορετικά μοντέλα χρέωσης, τα οικονομικά της συμφόρησης και του ελέγχου ροής, αλλά και πρακτικά θέματα όπως την νέα αλυσίδα αξίας στις τηλεπικοινωνίες όπως αυτή διαμορφώνεται με την επικράτηση του Internet, και να αναλύσει τις στρατηγικές διαφοροποίησης των εταιριών που συμμετέχουν στην αλυσίδα αυτή.

Περιεχόμενα του μαθήματος

  • Εισαγωγή στις βασικές μικρο-οικονομικές έννοιες και μοντέλα
  • Μοντέλο καταναλωτή και παραγωγού: συνάρτηση χρησιμότητας και ζήτησης, συνάρτηση κόστους και παραγωγής, κοινωνική ευημερία και χρέωση με βάση το οριακό κόστος, δικτυακές εξωτερικότητες (externalities)
  • Παρουσίαση της σχέσης οικονομικών και τεχνολογίας με έμφαση στις επικοινωνίες
  • Ο ρόλος της χρέωσης στα δίκτυα επικοινωνιών σαν μέθοδο ελέγχου της συμφόρησης
  • Ανάλυση της αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών Internet από την παροχή περιεχομένου μέχρι την παροχή υποδομών
  • Ο ρόλος της τεχνολογίας στη διαμόρφωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, και η κατεύθυνση της τεχνολογίας και των νέων υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα
  • Μελέτη περιπτώσεων (case studies) στρατηγικής εταιριών που κατέχουν αντιπροσωπευτικές θέσεις στην αλυσίδα αξίας (παρουσίαση μέσω εργασιών ομάδων φοιτητών)
  • Παρουσίαση πτυχών του Internet που θα μπορούσαν να εξελιχθούν, ώστε να ενισχύσουν την ευελιξία του στη δημιουργία αγορών για υπηρεσίες.

Βιβλιογραφία

1. "Pricing Communication Networks: Economics, Technology, and Modelling", Costas Courcoubetis and Richard Weber, Wiley, 2003.
2. Επιλεγμένη αρθρογραφία
3. Διαφάνειες των διαλέξεων

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών και Οικονομικών

Τρόπος Εξέτασης

Τελική γραπτή εξέταση (40%)
Εκπόνηση εργασίας (30%) [Μελέτη ενός κλάδου της αγοράς Τηλεπικοινωνιών ή περισσότερο ερευνητικά θέματα]
Σειρές ασκήσεων (30%)

Ιστοσελίδα του μαθήματος

 

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved