Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Γλωσσική Τεχνολογία
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Γλωσσική Τεχνολογία
Αντικείμενο και σκοπός του μαθήματος

Γλωσσικά μοντέλα n-γραμμάτων. Εντροπία και περιπλοκή. Απόσταση διόρθωσης. Ορθογραφική διόρθωση και κανονικοποίηση κειμένων.

Κατηγοριοποίηση κειμένων. Επιλογή και εξαγωγή ιδιοτήτων με κέρδος πληροφορίας και PCA. Κ κοντινότεροι γείτονες. Αφελείς ταξινομητές Bayes.

 Ημιεπιβλεπόμενη κατηγοριοποίηση με Μεγιστοποίηση Αναμονής. Ομαδοποίηση με k-means. Διανυσματικές παραστάσεις λέξεων. Γραμμική παλινδρόμηση.

Κατάβαση κλίσης. Λογιστική παλινδρόμηση. Μεγιστοποίηση πιθανοφάνειας.

Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης. Ανάλυση συναισθήματος. Επισημείωση ακολουθιών λέξεων. Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα. Αλγόριθμοι Viterbi και Baum-Welch. Μαρκοβιανά μοντέλα μεγίστης εντροπίας. Αναγνώριση μερών του λόγου και ονομάτων οντοτήτων. Νευρωνικά δίκτυα, εκπαίδευση με ανάστροφη μετάδοση (backpropagation). Κατηγοριοποίηση κειμένων με πολυ-επίπεδα Perceptron (MLP). Κατασκευή γλωσσικών μοντέλων και επισημείωση ακολουθιών λέξεων με ανατροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα (RNN). Κατασκευή διανυσματικών παραστάσεων λέξεων και προτάσεων μέσω νευρωνικών δικτύων.

Κατηγοριοποίηση κειμένων και προτάσεων με συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα.

Γραμματικές φυσικής γλώσσας. Ιεραρχία Chomsky και αντιστοιχία με αυτόματα. Συντακτικά δέντρα, δέντρα εξαρτήσεων. Αλγόριθμοι CKY και Earley. Επαυξημένες γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα και γραμματικές DCG.

Πιθανοτικές γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα. Ανάλυση εξαρτήσεων με νευρωνικά δίκτυα. Σημασιολογική ανάλυση. Απεικόνιση προτάσεων σε τύπους πρωτοβάθμιας κατηγορηματικής λογικής. Σημασιολογικές σχέσεις λέξεων.

Αποσαφήνιση εννοιών λέξεων. Πραγματολογική ανάλυση. Συνεκτικότητα και συνοχή. Θεωρία Ρητορικής Δομής. Επίλυση αναφορικών εκφράσεων. Θεωρία Επικέντρωσης. Εξαγωγή πληροφοριών και εξόρυξη γνώμης. Συστήματα ερωταποκρίσεων και παραγωγής περιλήψεων. Παραγωγή κειμένων από παραστάσεις γνώσεων. Αναγνώριση ομιλίας. Μετασχηματισμός Fourier και ιδιότητες MFCC. Ακουστικά μοντέλα Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων. Συστήματα προφορικών διαλόγων.
Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved