Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με ισχυρές γνώσεις σε θέματα θεωρίας, σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων συστημάτων (βασικές έννοιες και αρχές, συστατικά στοιχεία, προσεγγίσεις σχεδίασης, προγραμματιστικά προβλήματα υλοποίησης), ώστε να αποκτήσουν πολύ καλή αντίληψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν και των προβλημάτων που  αντιμετωπίζονται σήμερα στα κατανεμημένα συστήματα.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Α' Μέρος: Θεωρία

Μοντέλα κατανεμημένων συστημάτων. Πραγματικός και λογικός χρόνος, συνεπείς καθολικές καταστάσεις, αποτίμηση καθολικών συνθηκών. Βασικοί αλγόριθμοι: Ανίχνευση αδιεξόδων, κατανεμημένος τερματισμός, αμοιβαίος αποκλεισμός, εκλογή αρχηγού. Ανοχή σφαλμάτων και αναπαραγωγή: Πρωτόκολλα συνέπειας αντιγράφων (μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων και πρωτεύοντος-εφεδρικού αντιγράφου), υβριδικά πρωτόκολλα, σημεία ελέγχου και επανόρθωση. Κατανεμημένες συναλλαγές και ατομική δέσμευση, μη-εμποδιζόμενη ατομική δέσμευση και ατομική επανεκπομπή. Κατανεμημένη συμφωνία, σφάλματα παύσης και βυζαντινά σφάλματα.

Β' Μέρος: Προγραμματισμός

Μοντέλο πελάτη και εξυπηρετητή. Απομακρυσμένη κλήση διαδικασιών. Απομακρυσμένη κλήση αντικειμένων. Επικοινωνία με ουρές μηνυμάτων. Οργάνωση επεξεργαστών και εξυπηρετητών. Νήματα ελέγχου και διεργασίες. Συστήματα μετανάστευσης κώδικα. Ονομασία οντοτήτων. Εντοπισμός κινητών οντοτήτων. Εντοπισμός και εκκαθάριση μη προσπελάσιμων οντοτήτων. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων. Θέματα σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων αρχείων. Παραδείγματα κατανεμημένων συστημάτων αρχείων. Κατανεμημένα συστήματα αντικειμένων. Βασικές προσεγγίσεις. Παραδείγματα κατανεμημένων συστημάτων αντικειμένων.

Βιβλιογραφία

S. Mullender (Ed.), "Distributed Systems", 2nd edition, Addison Wesley,1993. N. A. Lynch, "Distributed Algorithms", 1st edition, Morgan Kaufman, 1997. A.S. Tanenbaum and M. van Steen, "Distributed Systems: Principles and Paradigms", 1st edition, Prentice Hall, 2002. G. Coulouris, J. Dollimore and T. Kindberg, "Distributed Systems: Concepts and Design", 3rd edition, Addison Wesley, 2000.

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Δίκτυα υπολογιστών: Μοντέλο ISO/OSI, Επίπεδα πρωτοκόλλων, Πρωτόκολλα του Internet (IP, UDP και TCP). Λειτουργικά συστήματα: Διεργασίες, Προβλήματα συγχρονισμού ταυτόχρονων διεργασιών, Επικοινωνία διεργασιών με μηνύματα, Κλήσεις επόπτη, Σύστημα διαχείρισης αρχείων. Γλώσσες προγραμματισμού και μεταγλωττιστές: Σύστημα υποστήριξης εκτέλεσης, Κλήσεις διαδικασιών, Μεταβίβαση παραμέτρων. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός με Java.

Ιστοσελίδα του μαθήματος

 Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2019 - All Rights Reserved