Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός

Υποχρεωτικό Μάθημα, Χειμερινό Εξάμηνο,  6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Καθηγήτρια Βάνα Καλογεράκη

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF399/

Περιεχόμενο

Κατανεμημένα Συστήματα, Πολλά Δεδομένα και Υπολογιστικό Νέφος: Προηγμένα και τρέχοντα θέματα σε σύγχρονα, μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα συστήματα, περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους και περιβάλλοντα μεγάλης επεξεργασίας δεδομένων. Θεμελιώδεις έννοιες σε κατανεμημένα συστήματα, τεχνικές για την εκμετάλλευση παραλληλισμού, μοντέλα υπολογιστικών δεδομένων και αποθήκευσης μεγάλων δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση διαφόρων γνωστών κατανεμημένων συστημάτων, καθώς και θέματα σχετικά με την επεκτασιμότητα, την αναπαραγωγή, συνέπεια, ισορροπία φορτίου και ιδιωτικότητα. Μελέτη συστημάτων όπως Spark, Kafka, Flink, MapReduce, Hadoop.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

·   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

·   να εφοδιαστεί με θεμελιώδης γνώσεις σε θεωρία, σχεδιασμό και υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων (βασικές έννοιες και αρχές, αλγορίθμους, προσεγγίσεις σχεδίασης, προγραμματιστικά προβλήματα υλοποίησης)

·         να αποκτήσει πολύ καλή αντίληψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σήμερα στα κατανεμημένα συστήματα

·         να αποκτήσει εμπειρία μέσα από τον προγραμματισμό τμημάτων ενός κατανεμημένου συστήματος.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με τα ακόλουθα:

Δίκτυα Υπολογιστών: Μοντέλο ISO/OSI, πρωτόκολλα του Internet (IP, UDP και TCP).

  Λειτουργικά συστήματα: Διεργασίες, επικοινωνία διεργασιών με μηνύματα, νήματα, προβλήματα συγχρονισμού.

Προγραμματισμός: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με Java  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

·         The Datacenter as a Computer, L.A. Barroso, U. Holzle, P. Ranganathan, 2nd edition

·         Cloud Computing: Theory and Practice, Dan Marienscu, 2nd edition

·         G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg and G. Blair, "Distributed Systems: Concepts and Design", 5th edition, Addison Wesley, 2011.

·         A.S. Tanenbaum and M. van Steen, "Distributed Systems: Principles and Paradigms", 2nd edition, Prentice Hall, 2007

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι                               

Μια διάλεξη 3 ωρών εβδομαδιαίως, παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, προγραμματιστική εργασία

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται κατά 30% από την τελική εξέταση, κατά 20% από την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας και κατά 50% από την προγραμματιστική εργασία. Πρέπει, όμως, ο βαθμός της τελικής εξέτασης να είναι προβιβάσιμος, προκειμένου να είναι προβιβάσιμος και ο τελικός βαθμός.

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved