Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Δίκτυα Υπολογιστών
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Δίκτυα Υπολογιστών

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση τόσο θεμελιωδών όσο και σύγχρονων ζητημάτων σχετικών με τα δίκτυα υπολογιστών, όπως των κυριότερων δικτυακών αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων, των επικρατέστερων τεχνολογιών (με κυρίαρχη αυτή του Internet), καθώς και των ζητημάτων σχετικά με προδιαγραφή και παροχή υπηρεσιών. 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Επισκόπηση βασικών εννοιών σχετικά με δίκτυα υπολογιστών.
Πρωτόκολλα επιπέδου ζεύξης δεδομένων.
Πρωτόκολλα και τεχνολογίες τοπικών δικτύων.
Τεχνολογία και υπηρεσίες στο
Internet.
Δρομολόγηση: αλγόριθμοι και υλοποιήσεις αυτών.
Αλγόριθμοι ελέγχου ροής και συμφόρησης, και κατανομή δικτυακών πόρων στο
Internet.
Τεχνολογία ΑΤΜ και αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ποιότητα υπηρεσίας και μέθοδοι εξασφάλισης αυτής - Πολυπλεξία.
Υπηρεσίες πολλαπλών χρηστών.
Εισαγωγή στα οικονομικά των δικτύων.
Εισαγωγή στις κινητές επικοινωνίες.

Βιβλιογραφία

"Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet", James F. Kurose and Keith W. Ross, 2nd edition, Addison Wesley, 2003.
"Pricing Communication Networks: Economics, Technology, and Modelling", Costas Courcoubetis and Richard Weber, Wiley, 2003.
Επίσης, χρησιμοποιούνται άρθρα και αναφορές διαθέσιμες στο Internet.

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Εξοικείωση με τα βασικά ζητήματα περί δικτύων υπολογιστών, όπως η έννοια της στρωμάτωσης, το μοντέλο ΟSI, τα τοπικά δίκτυα, καθώς και με την τεχνολογία και τα πρωτόκολλα του Internet.

 

Ιστοσελίδα του μαθήματος

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved