Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών, του Τμήματος Πληροφορικής  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και  διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του.

Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών του, προωθεί τον σκοπό και τα αντικείμενα τους, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών  προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

o    την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών

o    την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και την δημιουργία νέων στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ιδρύματος,

o    την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

o    την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,

o    την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,

o    την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

o    την διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

o    την σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ετήσιας στοχοθεσίας ποιότητας για την βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών του,

o    το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

o    την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών,

o    τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved