Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Υποβολή Αιτήσεων Β' Κυκλος 2022-2023
Ανακοινώσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Υποβολή Αιτήσεων Β' Κυκλος 2022-2023

Περίληψη Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022:

·         Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση στο https://e-graduate.applications.aueb.gr  συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:

o  Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

o  Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβριου 2022.

o  Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Στην περίπτωση κατά την οποία αυτή δεν υπάρχει, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικής αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ και η αποδοχή του υποψηφίου γίνεται με την αίρεση απόκτησης της βεβαίωσης του ΔΟΑΤΑΠ.

o  Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.

o  Αντίγραφο αναλυτικής περιγραφής της ύλης για τα βασικά μαθήματα Επιστήμης Υπολογιστών από τον οδηγό σπουδών του Προπτυχιακού (δεν απαιτείται για τους αποφοίτους Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών).

o   Σημείωμα με τα ονόματα, τίτλους και διευθύνσεις email δύο ή τριών ατόμων τα οποία θα στείλουν συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση πανεπιστημιακών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον υποψήφιο).

o  Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).

o  Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. H πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου Γ1/C1 (π.χ. Πτυχίο Advanced των University Cambridge, ή Michigan, ή με άλλο, αντίστοιχο και ισότιμο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει τίτλος επιπέδου Γ1/C1, η αποδοχή γίνεται με την αίρεση απόκτησής του.

·         Να φροντίσουν για την αποστολή απευθείας από τους γράφοντες στη Γραμματεία μέσω email (cs_grad_secr@aueb.gr), των δύο ή τριών συστατικών επιστολών, κατά προτίμηση στο ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Ε.Υ., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved