Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Υποβολή αιτήσεων 2022-2023
Ανακοινώσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Υποβολή αιτήσεων 2022-2023

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) λειτουργεί από τις αρχές του 2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) πλήρους φοίτησης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» (EY). Οι απόφοιτοι του προγράμματος όλα αυτά τα χρόνια έχουν πολύ επιτυχημένες καριέρες σε υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική.

Σκοπός του ΠΜΣ EY είναι η εμβάθυνση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Πληροφορικής γενικότερα και η προετοιμασία τους για διεξαγωγή έρευνας ή και για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικού (στο Τμήμα, ή αλλού στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό) ή για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ ΕΥ δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων εκ μέρους των φοιτητών, αλλά συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ με εργασία 5 ωρών εβδομαδιαίως (π.χ. βαθμολόγηση ή διόρθωση ασκήσεων προπτυχιακών μαθημάτων, ή συντήρηση ιστοσελίδων κ.λπ.).

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση, υποβολή προς κρίση και αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους απασχόλησης και δεν είναι συμβατό με άλλη απασχόληση ή εργασία γι’ αυτούς τους 12 μήνες. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα, Δευτέρα με Παρασκευή στο διάστημα 09:00-18:00 και η φοίτηση είναι υποχρεωτική (με παρουσίες και σε περίπτωση απουσιών, ποινή αποτυχίας στο μάθημα και τελικά αποβολή από το πρόγραμμα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022:

1.      Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/  συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:

o  Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

o  Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβριου 2022.

o  Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προ­έρ­χο­νται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Στην περίπτωση κατά την οποία αυτή δεν υπάρχει, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικής αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ και η αποδοχή του υποψηφίου γίνεται με την αί­ρεση α­πόκτησης της βεβαίωσης του ΔΟΑΤΑΠ.

o  Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.

o  Αντίγραφο αναλυτικής περιγραφής της ύλης για τα βασικά μαθήματα Επιστήμης Υπολογιστών από τον οδηγό σπουδών του Προπτυχιακού (δεν απαιτείται για τους αποφοίτους Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών).

o   Να συμπληρώσουν στην φόρμα της αίτησης τα ονόματα, τίτλους και διευθύνσεις email δύο ή τριών ατόμων τα οποία θα στείλουν συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση πανεπιστημιακών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον υποψήφιο).

o  Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).

o  Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. H πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου Γ1/C1 (π.χ. Πτυχίο Advanced των University Cambridge, ή Michigan, ή με άλλο, αντίστοιχο και ισότιμο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει τίτλος επιπέδου Γ1/C1, η αποδοχή γίνεται με την αίρεση απόκτησής του.

Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του ΟΠΑ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με email στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΕΥ: cs_grad_secr@aueb.gr ή τηλεφωνικά στο 210-8203646


Βρείτε εδώ την σχετική προκήρυξη!

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved