Μάθετε περισσότερα για την διαδικασία αιτήσεων!
Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής
Αιτήσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής

Υποβολή Αιτήσεων 2017-2018 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Υπολογιστών θα δέχεται εκ νέου αιτήσεις υποψηφιότητας έως και τις 11/09.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της προκυρήξης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως φοιτητές για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, μετά από αίτησή τους, υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών και επιλογή: 

  • απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • απόφοιτοι Πολυτεχνικών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική,
  • πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου Ν. 2916/2001.

Για κάθε επιλεγόμενο φοιτητή, θα εξετάζεται το γνωστικό του υπόβαθρο και θα αποφασίζεται κατά περίπτωση τυχόν αναγκαία συμπλήρωση του με οκτώ (8) κατ' ανώτατο όριο μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής.

Κριτήρια Επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση διαφόρων κριτηρίων, όπως:

  • Γενικός βαθμός πτυχίου.
  • Αναλυτική βαθμολογία, με έμφαση στα μαθήματα Πληροφορικής, καθώς και επίδοση στην πτυχιακή εργασία (για όποιους από τους υποψηφίους έχουν εκπονήσει).
  • Συστατικές επιστολές.
  • Τυχόν ερευνητική ή αναπτυξιακή ή επαγγελματική εμπειρία.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα.
  • Συνέντευξη

Υποτροφίες

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του ημίσεως των διδάκτρων έναντι προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής κατά την διάρκεια των σπουδών του.Οι αιτήσεις ξεκίνησαν!
Ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved