Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων

Μάθημα Επιλογής, Χειμερινό Εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Δρ. Θεόφιλος Μαΐλης

Περιεχόμενο

Το μάθημα στοχεύει τόσο στην εισαγωγή των φοιτητών στις εσωτερικές λεπτομέρειες των βάσεων δεδομένων, όσο και στο να τους δώσει κίνητρο για τη χρήση και μελέτη διαφόρων σύγχρονων προσεγγίσεων στη διαχείριση δεδομένων δίνοντας έμφαση στα κατανεμημένα συστήματα βάσεων. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη μηχανισμών για τη μοντελοποίηση δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονες εφαρμογές κατά τις οποίες τα δεδομένα βρίσκονται κατανεμημένα, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη των μοντέρνων συστημάτων λογισμικού.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν οι ακόλουθες θεματικές περιοχές: σχεδιασμός κατανεμημένων και παράλληλων βάσεων δεδομένων, έλεγχος κατανεμημένων δεδομένων, επεξεργασία ερωτημάτων σε κατανεμημένο περιβάλλον, επεξεργασία κατανεμημένων συναλλαγών, αντιγραφή δεδομένων, ενοποίηση δεδομένων, παράλληλα συστήματα βάσεων δεδομένων, διαχείριση δεδομένων από δίκτυα ομοτίμων, επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, NoSQL, NewSQL και πολυαποθήκες, διαχείριση δεδομένων Σημασιολογικού Ιστού.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι εξοικειωμένος/εξοικειωμένη με τις βασικές έννοιες των κατανεμημένων συστημάτων βάσεων δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα:

·         Θα μπορεί να σχεδιάσει κατανεμημένες και παράλληλες βάσεις δεδομένων με αποδοτικούς τρόπους διαμοιρασμού των δεδομένων σε αυτές.

·         Θα δύναται να εκτελέσει ερωτήματα σε κατανεμημένο περιβάλλον.

·         Θα μπορεί να ενοποιήσει δεδομένα τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε πολλαπλές βάσεις. Ενώ θα εξοικειωθεί με την διαδικασία εξαγωγής, μετατροπής, και φόρτωσης δεδομένων.

·         Θα μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλα δεδομένα ενώ θα εξοικειωθεί με το MapReduce προγραμματιστικό μοντέλο.

·         Θα εξοικειωθεί με τις γλώσσες περιγραφής και αποθήκευσης δεδομένων του Σημασιολογικού Ιστού.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα βάσεων και δομών δεδομένων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

·         Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης: Βάσεις Δεδομένων, Θεωρία & Πράξη

·         Ramakrishnan Raghu, Gehrke Joahannes: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

·         Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

·         M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez: Principles of Distributed Database Systems, Fourth Edition

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι                               

Μία διάλεξη 3 ωρών εβδομαδιαίως, ασκήσεις κατ’ οίκον

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται κατά 60% από την τελική εξέταση και κατά 40% από τις κατ’ οίκον ασκήσεις. Πρέπει ωστόσο ο βαθμός της τελικής εξέτασης να είναι προβιβάσιμος, προκειμένου να είναι προβιβάσιμος και ο τελικός βαθμός.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved