Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Κρυπτογραφία και Εφαρμογές
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κρυπτογραφία και Εφαρμογές

Κρυπτογραφία και Εφαρμογές           

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Θεωρητική θεμελίωση ασφάλειας κρυπτογραφικών αλγορίθμων. Μέθοδοι και αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογράφησης. Θεωρητικό υπόβαθρο ασύμμετρης κρυπτογραφίας. Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού. Κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών. Συστήματα ψηφιακών υπογραφών. Αλγόριθμοι ανταλλαγής κλειδιών. Συναρτήσεις κατακερματισμού και συναρτήσεις κατακερματισμού με κλειδί. Κρυπτοσυστήματα με αυθεντικοποίηση. Σύγχρονοι μέθοδοι κρυπτογραφίας (identity-based encryption, attribute-based encryption). Πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης. Απόδοση αλγορίθμων κρυπτογραφίας. Εφαρμογή κρυπτογραφίας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας.Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved